< ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
АЛТЕРНАТИВА на ПАРТОКРАТСКОТО ОБЩЕСТВО
Освобождаване от МАТРИЦАТА на ПАРТОКРАТИЗМА
 
В нашия политически живот непрестанно се премята понятието ДЕМОКРАЦИЯ, като се разбира ПАРТОкрация. Подмяната на едно понятие със значението и съдържанието на друго е удобно средство за демагогия и манипулация  на Електората (масите, тълпата, народа). Така се изгражда скелета и се запълва с елементите на МАТРИЦАТА на подчинение. Значи ние изграждаме демократично общество, само че това може да стане само и единствено с избора на ПАРТИЯ - ръководител, която да го осъществи чрез програмата си. Това си е чиста форма на ПАРТОкрация, представяна ни като ДЕМОкратично управление. Виждате, всеки предпочита да добави към името на своята партия едно "ДЕМОКРАТична/о" - така внушението е по-приемливо, нали? Щом управлението и осъществяването на една демократична програмата може да стане само чрез партийно ръководство и управление, то си е откровенна форма на ПАРТОКРАЦИЯ (ВЛАСТ на ПАРТИИТЕ).
ДЕМОкрация (НАРОДОвластие), а не ПАРТОкрация (ВЛАСТ на ПАРТИИТЕ), това е АЛТЕРНАТИВАТА. Това ни трябва, това искаме и трябва да приложим.
Въпреки че според Конституцията
чл. 11(3)
“Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите”,
ролята на партиите е определена само като "съдействие" в последващите нормативни актове те са представени като ЕДИНСТВЕНИ имащи право да упражняват избирателна/управленска дейност. Имаме специален закон за политическите партии, но няма нищо за НАРОДОВЛАСТИЕто. По подразбиране НАРОДОВЛАСТИЕто се покрива от ПАРТОвластието и няма друго, няма алтернатива. Така трябва да мислим и да приемем това разбиране. Щом Законът за политическите партии определя обществено-политическия живот, трябва да го спазваме и да се подчиняваме. Може да се упражнява конституционното право на глас само и единствено чрез избор на партия , като всичко подробно е регламентирано, даже и цената на един глас. Ами ако програмите на предлагащите се партии не покриват критериите ни за обществено устройство и живот и не искаме да ни съдействат никакви партии?  Ако са се компрометирали и изчерпали като политическа форма?
"Няма къде да гласуват странично и няма алтернатива" според г-н Дайнов в Неделя 150/24 Септември , "Защо е необходима непременно Алтернатива след като настоящата ситуация е задоволителна……". Много удобно!  Така трябва да мислим и приемем. ПРИНУДАТА да не гласуваме, ако не сме съгласни с предлаганите партии, е оправдана от едно такова твърдение и такъв извод.
Така се получава.
Внушават ни, че няма алтернатива на сегашната управленска програма и форма и т.н. Да, ама алтернатива има и тя е в ГРАЖДАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ от ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.
На път е да се осъществи РЕАЛНО ДЕМОКРАТИЧНО а не ПАРТОКРАТИЧНО управление на РБ. Мълчаливото мнозинство, както ни наричат, е време да престане да мълчи, а да търси, иска и настоява за своето право да изразява свободно своя вот/глас/. Да прерастне в самоорганизиращо се грамотно и отстояващо правото си ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. Общество, което се саморазвива, доизгражда и саморегулира, единствено под въздействието на обективните обществено-икономически закони и правила. Не псевдо ГО-ва  лепнали етикета "ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО", а всъщност изпълнени с вече до болка познати и втръснали с миграцията си "ПОЛИТИЦИ". Алчни за власт, те осъзнават простата истина, че времето на партиите отминава и се стремят да се приобщят към по-чисти и перспективни движения и общности. Само че със самото си присъствие зареждат с провал всяко такова образувание. Те са  достатъчно компрометирани и носещи недоверие, че в края на краищата остават сами. Огледайте се и ще ги разпознаете. Изхабени и компрометирали не една партия политици, порочни и алчни за власт, опитали една или друга партия за своя ракета носител сега се подпъхват и присламчват към всяко по-чисто обединение на граждани. Втълпява ни се, че ГО-во може да съществува само по партиен образец и оглавено и направлявано отново от бивши партийни креатури и употребени и неуспели политици. Според тях само те знаят как и никой друг не може да "помогне" на този изстрадал народ и пр. такива дивотии. Те знаят, че ние пак напук няма да гласуваме и за управление от такова ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. Защото ние виждаме, че ТЕ пак са там и носят своята отрова. Така отново се прилага правилото на МАТРИЦАТА - ИЗБОР, ама САМО от предложеното. Друго няма и не съществува. Вън от МАТРИЦАТА няма нищо.Няма алтернатива бе хора, ще гласувате само за нас. Само че това не е така!! И те го знаят, но не искат НИЕ да го знаем.
АЛТЕРНАТИВАТА е в модела на ГРАЖДАНСКО реално ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.
Може и трябва да се задейства чл. 1(2) от Конституцията
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция”. Т.е. прокламира се ясно НАРОДОВЛАСТИЕто, никъде не става дума за ПАРТОвластие, нали?
Искаме “непосредствено” да участваме в държавно управление, а не “чрез” една или друга ПАРТИЯ. Как да стане, като никъде "такова животно нема", казва Вуте и този аргумент е сразяващ. Да ама и преди не е имало "животното" телевизия и телевизор, а сега е във всяка къща. Така, че всяко нещо си има своя пръв път и начало. Нека не се страхуваме, че това може би се заражда тук и сега. Можем и трябва да го направим. Това не е поредния експеримент, а само следване на естествения ход на събитията, който ни води към ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ и УСТРОЙСТВО и проявление на ествствените обществено - икономически закони. Сигурно не могат да се намерят 30-40 българи с коефиециент на интелигентност равен или по-висок от този на заместник премиера и  министър, който каза крилатото изречение "Ега'ти държавата, щом аз съм й заместник премиер..." И сега ни управляват такива, но без такива откровенни изречения. Във всеки случай ще се намерят българи, които да упражняват уменията си по-полезно за Гр.Общество/държавата/ и без да са членували, членуват или пък имат намерение на членуват в някоя партия. Достатъчно е да са професионалисти в своята област, да имат необходимата квалификация и опит, да са убедени и вътрешно мотивирани, че могат да работят за България и имаме необходимите за управлението на една държава хора. Пример за такъв сега би могъл да служи г-н Жотев. Като консултанти в управлението на държавата могат да се ползват всички бивши и управници, натрупали опит и достатъчно грешки, които да бъдат полезни за действащия експертен кабинет. Те най-добре знаят в какво са сгрешили и освободени от партийната дисциплина и принуда, могат да бъдат полезни, стига честно да искат да бъдат такива.С грешките, които са направили под въздействие на ПАРТИЙНИТЕ си пристрастия, но освободени от партийния дълг, такива хора са полезен сътрудник, като коректив и опит.
 
Примерен модел на ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО или как да се организираме в ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ.
Схематично това може да бъде така:
1. Като основна градивна единица/елемент на ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО нека бъде домакинството. То притежава основните признаци и елементи на стопанска единица. Имуществена обособеност, устойчивост, развитие, цели и задачи, ресурси (материални и духовни) за реализирането им. Нека в синхрон с установената терминология в нормативната уредба да приемем наименованието ЖИЛИЩНА СОБСТВЕНОСТ.
Членовете на ЖС стопанисват, управляват, ползват и се рапореждат със своята СОБСТВЕНОСТ.
СТОПАНИСВАНЕТО се изразява в подръжката на жизнените системи (отопление. ел. енергия, водоснабдяване, смет и пр.) - ремонт на обособената ЖС. Семеен бюджет, поминък /занаят, професия../, парични отношения /такси, данъци,
2. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ (ЕС) .
ЕС е обединение на граждани със своята ЖС (жилищна собственост), обособени по местоживеене, имащи общо интереси, цели и задачи. Тук също са налице основните признаци за стопанска единица - колективно обособена собственост членовете на коята имат също право/задължение да стопанисват, управляват и ползват тази СОБСТВЕНОСТ.
Освен организацията на вътрешния ред, като главна функция на управление на ЕС е взаимоотношението на общността с ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ, ТОПЛОФИКАЦИЯ, ОБЩИНАТА, РАЙОННИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ПОЛИЦИЯТА, фирмите по чистота и пр. Важно за днешното време е организиране защита на ЕС от бандитски набези и грабежи. Защита на отделната ЖС и от имотните измами (присвояване на имот-апартамент под формата на "гледане" или друг престъпен прийом.)
Устройството и управлението на ЕС се урежда с няколко нормативни акта.
ПРАВИЛНИК за управлението, реда и надзора в  етажната собственост
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА/ IV. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО чл. 45
НАРЕДБА № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство
Животът е наложил признанието от обществото и регламентирането на ЕС като нормативно/правна форма. Само че в изминалите 50 г. функцията на ЕС се е изродила и обезличила. Възраждането на предназначението според горните нормативни актове, на смисъла и значението на ЕС е първата и основна стъпка в градежа на ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО. ЕС е основната негова клетка. За това е необходимо
- основно запознаване с регламентираните от законите правомощия и задължения на ЕС.
- организиране реда и устройството и управлението на ЕС според нормативните актове.
- делегиране и на представителни правомощия на ръководството  на ЕС. Т.е. ръководителят на ЕС, избран с болшинство от членовете й, предтавлява тази общност и пред следващото нива на организация на ГО. - КВАРТАЛНАТА ГРАЖДАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.
 
3. УЛИЦА/КВАРТАЛ - обединение на няколко ЕС.
Няколко представители на ЕС и техните управители, обособени териториално определят ново ниво на ГО. Да го наречем КВАРТАЛ. Може би ще придобие гражданственост и живот друго наименоеание, но за целите на модела сега приемаме това име. Кварталното ръководство има по-общи цели и правомощия, простиращи се до квартала. То се подкрепя от гласовете на всички свои членове от включените в него ЕС. То представлява тази общност от граждани и отговаря за нея.Основна негова задача може да бъде осигуряване спокойствието и реда в квартала. В тясно сътрудничество с РУ-е на ПОЛИЦИЯТА, може да се установи действен контрол на територията на Квартала - установяване, локализиране и премахване на бандитски, наркомански, аморални(проститутски) и пр. явления и образувания. Тяхно право е да изискват от ОБЩИНАТА съгласуване на местата и правилата за паркиране в района, да дават мнение при договаряне на фирмата по почистване на района и т.н.(доразвий и добави)
4. ГРАДСКИ РАЙОН - обединение на няколко регионално свързани улици/квартали (доразвий и добави)
5. ГРАДСКА ГРАЖДАНСКА УПРАВА/КМЕТСТВО/(доразвий и добави)
6. ОБЛАСТНА ГРАЖДАНСКА УПРАВА(доразвий и добави)
7. НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА УПРАВА(доразвий и добави)
Никъде в този модел не възниква потребност от ПАРТИЙНО ръководство или управление. Партиите ествествено отпадат и нямат място в обществено-политическия живот на ГО.
Партиите вече доказаха че са със затихващи функции, отживяла и изчерпана форма на управление. Повечето от тях са кухи без идеологична основа и откровени носители към властта. (ДПС – качи в каруцата (листата) си хора от разнородни партии, като Каракачанов (зелена партия), Луджев ( който вече не знам какъв е, но в никакъв случай не е ДПСар) добиха своето уродливо и деформирано представяне от партии различаващи се само с името си в което задължително има определението ДЕМОКРАТИЧНА.По същество това е механичен сбор от хора с определени интерси и алчен стремеж към власт. Особено ярко изразено е това в постсоциалистическите общества. Още в условията на социалистическото устройство на управление партийното управление се изроди до еднопартийна - партия-държава. Израждането на партиите продължава и в днешно време - само да си припомним етапите на развитие и преобразуване на БЗНС, БИЗНЕС БЛОКА, ЗЕЛЕНИТЕ ПАРТИИ, ДЕМОКРАТИЧНИТЕ, СОЦ и пр. Роенето/клонирането е такова откровено намерение за власт, че да го хване срам човек. Само и само да попаднат в нечии избирателен списък и да се даде заявка за участие в управлението. Самият факт, че повечето от ярко откроилите се понастоящем и в близкото минало партийни функционери, минаха през различни партийни и идеологически превъплащения сега се присламчват упорито към едно или друго ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ е показателен. Самите те са осъзнали безперспективата на каквато и да е партия. Инстиктивно предусещат, че бъдещето е в ГО и са готови да го яхнат. И не се спират и няма да се спрат пред нищо.
Като не гласуваме, напук на тях, им помагаме.
Ще им помогнем ли пак? Надали!?
На тези избори се налага да гласуваме с бюлетина "НЕ", редовно отпечатана или не.
И ще го направим.
Написаното до тук не е с претенциите за чистота на израза, пълнота и изчерпателност на темата. Бих приел всяка градивна намеса, стига да се спази основната посока и смисъл на тезата. Приемам мнения всякакви от всеки неанонимен българин. Мненията ще намерят място в развитието на материала заедно с автора си. По вещите в стилистиката биха помогнали да се помогнат да се изглади и подобри написаното. Това перманентно ще правя и аз самия.

Намери време, прочети, отпечатай 10 екз. и раздай на роднини, приятели, познати и колеги, които нямат достъп до INTERNET. Разпространи по E-mail до всеки, който би подкрепил тезата.
използваните имена са само за илюстрация и защото са станали нарицателни - нямат никаква конкретност.

Георги Цолов - все още свободен гражданин,
НЕгласувал в последните избори за местната власт.
тел. 02/963 04 89
тел.:факс 02/ 65 1412
GSM 088/ 57 03 15

joker@omega.bg