ALTERNATIVATA
До
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СТЕЛА БАНКОВА
СКАТ АТАКА
БГ ВЕЛИКДЕН

 

на основание чл. 149 от Конституцията За тълкуване конституционността на  Чл. 3. Организации, които не са политически партии, не могат да участват в избори.
Оспорване конституционността на 

"Чл. 3. Организации, които не са политически партии, не могат да участват в избори."

За  установяване на противоконституционността на на  Чл. 3. от Закона за политическите партии приет от 38 Народно събрание и обн. в ДВ бр. 28/2005 г.
"Чл. 3. Организации, които не са политически партии, не могат да участват в избори."

С горецитирания член 3. от Закона за политическите партии/ДВ бр. 28/2005 г./ са пренебрегнати чл.1 /2/ и /3/ от Конституцията.
"Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет."
Пренебрегнат е и чл. 5. на Конституцията, чл. 6
"Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. "

Пренебрегнати са основни граждански права. Лишават се от право да бъдат избирани онези Граждани на Република България, които не са били и не желаят да членуват в никоя Партия. Още повече, че всяка партия поотделно и всички в купом не могат да обхванат даже половината от Гражданството (гражданите) на РБ. Членската им маса (на партиите) не е дори 30% от численността на населението. Чл. 3. от ЗПП дискриминира другите 70%. Не на последно място е и факта, че политическата партия, като инструмент за управление на държавата е със затихващи функции и тенденции. А с този член 3 от ЗПП се утвърждава Партията като единствена възможност за осъществяване значението на чл. 1/2/ от Конституцията. С този член се утвърждава подмяната на управление и устройство на държавата прокламирано в чл. 1/1/ на Конституцията. От Република с ДЕМОКРАТИЧНО ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ ставаме Република с ПАРТОКРАТСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Ако НЕпартийно организираните Граждани не могат да упражняват Конституционното си право да избират и бъдат избирани прокламирани в чл. 1 на Конституцията, то в ЗПП от 2005 г. как би се осъществила пряката демокрация ? Или Демокрацията изобщо....?

За да се позовава на чл. 12 от Конституцията за основание на съществуването на чл.3 в ЗПП който гласи: "...Чл. 12. (1) Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси.
(2) Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политически дейности, присъщи само на политически партии. "
никъде в него не са посочени "политически дейности, присъщи само на политически партии" за да се съблюдава това разпореждане на Конституцията. По подразбиране се приема, че това е всяка държавна управленска дейност, но това не е така. Така се затваря вратата за прилагане на "пряко" управление и контрол от Гражданското общество.


Гражданите не искат да приемат повече партиите като свои и единствени представители в държавното управление. Те търсят АЛТЕРНАТИВАТА на това статукво и го откриват в Гражданското общество и Гражданската държава.